Gemini, Hizmet Alanını Genişletip, Lider Borsalar Arasına Girebilmek İçin Omniex’i Satın Aldı!

Önde gelen kripto para borsası Gemini, yaptığı bir açıklama ile, müşterilerine daha fazla hizmet sunabilmek üzere Omniex’i satın aldığını duyurdu. Borsa, 19 Ocak tarihinde yaptığı açıklamasında, şirketin yeni bir ana aracı kurumu olan Gemini Prime’ı başlatmak üzere bu satın alma işleminin yapıldığını belirtti. Yeni gelişme ile birlikte firma, Omniex’i mevcut tezgah üstü ticaret hizmetleriyle entegre edeceğini belirtiyor. Böylece yeni entegrasyonla Gemini, saklama ve OTC ile birkaç yıldır büyük yatırımcılara hizmet verirken, satın alma ve müşterilerin likidite kaynaklarına erişim sağlamasına olanak tanıyacak.

Konu ile ilgili olarak açıklama yapan şirket sözcüsü ifadelere yer verdi: “Geçtiğimiz yıl boyunca kurumsal yatırımcılar arasında dijital varlık ekosistemine olan talep benzeri görülmemiş bir seviyeye geldi. Gemini, mevcut en iyi kripto para ticaret teknolojisini sağlamaya odaklanan kurumsal bir iş inşa ediyor.”

--

--

--

Dünyadan güncel kripto para ve blockchain haberleri https://linktr.ee/muhabbitcom/

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Muhabbit

Muhabbit

Dünyadan güncel kripto para ve blockchain haberleri https://linktr.ee/muhabbitcom/

More from Medium

Swapping Tokens on CSM Dashboard

SuperOne is on the Blockchain!

SuperOne is on the blockchain, but why?

Auto-Compounding LIVE on Metis

XT Will List LFT(Lifetime)