FED Beklenen CBDC Raporunu Yayımladı!

FED (ABD Merkez Bankası) uzun süredir merakla beklenen merkez bankası dijital para birimleri (CBDC) raporunu 20.01.2022 Perşembe günü yayımladı. FED raporunda, “ABD’de çıkacak potansiyel bir merkez bankası dijital para biriminin (CBDC) olumlu ve olumsuz yanlarını incelediğini” belirtti.

Raporda kamuoyu, bir CBDC’nin yerel ödemeler sistemini iyileştirip iyileştiremeyeceği ve nasıl geliştirebileceği konusunda tartışmaya ve yorum yapmaya davet ediliyor. Ayrıca raporda herhangi bir politika biçiminin desteklenmediği belirtiliyor. Bu raporun politika gözlemcileri ve kongre üyeleri tarafından uzun süredir beklendiği biliniyor. FED bu adım ile CBDC alanındaki çalışmalara önemli bir giriş yapmış oldu. Raporda, dijital dolara yönelik bir hareketin kongre mahkemesinde olduğu da ifade ediliyor.

--

--

--

Dünyadan güncel kripto para ve blockchain haberleri https://linktr.ee/muhabbitcom/

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Muhabbit

Muhabbit

Dünyadan güncel kripto para ve blockchain haberleri https://linktr.ee/muhabbitcom/

More from Medium

A Crypto-revolution bigger than ever?

Who are you going to call? Ghostbusters!

Get 100X Returns with a Crypto Coach

Pluto Inu: An Inside Look