El Salvador Kripto Paraların Tamamen Benimsenmesi İçin Kolları Sıvadı!

El Salvador ayı piyasasında dahi kripto paralara yönelik girişimlerinden vazgeçmedi.

Bitcoin’i yasal bir para birimi olarak kabul eden ilk ülke olarak dikkat çeken El Salvador, şimdi de Dijital Varlık Yayımlama Kanunu üzerine çalışıyor. Yasanın herhangi bir kripto para varlığına dair olabilecek tüm işlemleri kapsaması bekleniyor.

El Salvador Dijital Varlık Yasası Neleri Kapsıyor?

El Salvador meclisinin resmi sitesinde yer alan bilgilere göre, yasa dijital varlıkların transfer işlemlerini düzenleyecek, dijital varlık piyasasının etkili bir şekilde geliştirilmesine odaklanacak ve piyasa katılımcılarının çıkarlarını korumayı hedefleyecek.

--

--

Dünyadan güncel kripto para ve blockchain haberleri https://linktr.ee/muhabbitcom/

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store