Afrika Kıtası, Kripto Para Ekosisteminin Merkezi Haline Geliyor!

Kripto para ekosistemi içinde yer alan oyun endüstrisi gelişmeye ve yatırım almaya devam ediyor. Bu kapsamda her geçen gün yeni girişimler çıkarken, bu girişimlere verilen destek miktarı da artmaya başladı. Özellikle de Afrika kıtası bu alanda diğer bölgelerden pozitif yönde ayrışmaya başladı.

Blockchain analitik firması Chainalysis, kıtadaki kripto para pazarının 2020 ile 2021 arasında %1,200 büyüdüğünü belirtiyor. Burada önemli bir paya sahip olan oyun endüstrisinin ise önümüzdeki 10 yıl içinde katlanarak büyümesi ve Web3, oyna-kazan iş modelleri için yeni fırsatlar yaratması bekleniyor. Bu gelişmeler ile birlikte Web3 ve sosyal oyun platformu Carry1st, oyun endüstrisinin önde gelen merkezi haline gelmesi düşünülen Afrika’ya açılmak üzere yeni bir girişim fonu başlattığını duyurdu.

--

--

--

Dünyadan güncel kripto para ve blockchain haberleri https://linktr.ee/muhabbitcom/

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Muhabbit

Muhabbit

Dünyadan güncel kripto para ve blockchain haberleri https://linktr.ee/muhabbitcom/

More from Medium

WaifuHouse Launch (Agenda & Event Tips for WaifuHouse NFT Holders)

[CRATOS] Token burn and mint

AMA RECAP : CRYPTO CHALLENGERS x TERNOA Venue : CRYPTO CHALLENGERS Date : 09 DEC 2021 Time : 10:00…

LEGEND weekly update 18/3/2022 — Joined pool suggestion for low backers